Мансард

градежна фирма која се занимава со производство, изведба и проектирање на објекти од сите типови на градежни категории. Основана е во 1992 година, во Гевгелија од страна на управителот Коце Трајков , дипломиран инженер архитект. До денес за време на три децениското постоење, за успешноста на фирмата сведочат големиот број на задоволни инвеститори и соработници и квалитетот на изградените објекти, со што Мансард се вбројува помеѓу наjуспешните фирми во својот регион.


 

ЛИЦЕНЦИ

ЛИЦЕНЦА Б ЗА ИЗВЕДБА

ЛИЦЕНЦА Б ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ


ОВЛАСТУВАЊЕ

 

КОЦЕ ТРАЈК0В

ИЗВЕДБА А

ПРОЕКТИРАЊЕ Б

НАДЗОР А

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ Б


РИСТЕ ТРАЈКОВ

ИЗВЕДБА Б

ПРОЕКТИРАЊЕ Б


БЛАЖЕ ТРАЈКОВ

ИЗВЕДБА Б


ЗОИЦА ТРАЈКОВ

ИЗВЕДБА А

ПРОЕКТИРАЊЕ Б

НАДЗОР Б

ППЗ Б

ЖИВОТНА СРЕДИНА Б

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ Б